Pillar of Change ที่สามของ PADI คือผู้คนและมนุษยชาติ (People & Humanity) สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริม

ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในอุตสาหกรรมดำน้ำและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น PADI ก่อตั้งขึ้นบน

ความเชื่อหลักที่ว่ามหาสมุทรควรสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนเรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิด

กว้างทั่วทั้งอุตสาหกรรมของเราด้วยความเข้าใจร่วมกันว่า ใต้น้ำเราทุกคนพูดภาษาเดียวกัน ในฐานะเครือข่าย

นักสำรวจใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ธรรมชาติที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนและความหลากหลายของการดำน้ำเป็นสิ่งที่

เราเฉลิมฉลองและให้เกียรติ

เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษยชาติและมหาสมุทร มันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องรับ

ทราบถึงผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการกระทำของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความหลาก

หลายและการไม่แบ่งแยกในอุตสาหกรรมการดำน้ำ นอกจากนี้เรายังจะค้นหาและสร้างเส้นทางใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม

การเข้าถึงมหาสมุทรและพลังการเปลี่ยนแปลงของการดำน้ำ

PADI Blueprint for People & Humanity เป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางของเราในการก้าวไปสู่ Pillar 3:

padi blueprint for people and humanity

1. เพิ่มความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก

เราพยายามสร้างโอกาสที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คนในการสำรวจและปกป้องมหาสมุทรกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เรายอมรับความหลากหลายที่มีอยู่ของชุมชน PADI และพยายามที่จะหาความร่วมมือใหม่ ๆ และโอกาส

ในการดำน้ำเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น ต้อนรับทุก ๆ คน รวมถึงผู้คนจากทุกภูมิหลังและทุกเชื้อชาติ

ศูนย์ดำน้ำของ PADI และนักดำน้ำของพวกเขามีอยู่ใน 183 ประเทศ ถือว่าเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความหลาก

หลายมากที่สุดในโลกที่อุทิศตนเพื่อเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือการสำรวจและการปกป้องมหาสมุทร

ปี 2024 จะเป็นการเฉลิมฉลองวัน PADI Women’s Dive Day ที่มีมายาวนานนับทศวรรษ ทุก ๆ ปี ศูนย์

ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI ในเกือบทุกทวีปจะจัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อแนะนำผู้หญิงให้รู้จักกับโลก

ใต้น้ำมากขึ้น วัน PADI Women’s Dive Day ถือเป็นวันดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึง

ศักยภาพของ PADI ที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเชิงบวกในระดับโลก

จากความสำเร็จของวัน Women’s Dive Day เราได้เพิ่ม วัน Diversity in Diving Day ลงในปฏิทินการดำน้ำ

ประจำปี วัน Diversity in Diving Day มีจุดมุ่งหมายเพื่อรับรู้และเฉลิมฉลองสมาชิกทุกคนในชุมชนที่กว้างขวาง

ทั่วโลกของเรา รวมถึงผู้ที่อยู่นอกกลุ่มอายุนักดำน้ำทั่วไป ที่ระบุว่าเป็น LGBTQ+ ที่ได้เอาชนะความท้าทายทาง

ร่างกาย/จิตใจในการเข้าถึงการดำน้ำและ/หรือเข้าสู่การดำน้ำจากวัฒนธรรม เชื้อชาติหรือภูมิศาสตร์ ภูมิหลังที่

ในอดีตสามารถเข้าถึงโลกใต้ทะเลได้น้อย

นอกจากนี้ PADI ยังภูมิใจที่สนับสนุนองค์กรต่าง ๆ เช่น Black in Marine Science ซึ่งเฉลิมฉลองนักวิทยา

ศาสตร์ทางทะเลและนักดำน้ำผิวสี ที่เผยแพร่ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

ผู้นำทางความคิดทางวิทยาศาสตร์

ยิ่งมีชุมชนที่เน้นการดำน้ำแบบสคูบาเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเท่าใด เราก็ยิ่งสามารถสร้างผู้นำ Torchbearer 

เพื่อมหาสมุทรได้มากขึ้นเท่านั้น ชารันยา ไอเยอร์ (Sharanya Iyer) PADI AmbassaDiver จากอินเดียกล่าวว่า 

“เป้าหมายของฉันคือการนำชาวอินเดียเข้าสู่โลกของน้ำมากขึ้นเพื่อให้พวกเขาแต่ละคนสามารถเป็นทูตสำหรับ

การอนุรักษ์มหาสมุทรในขอบเขตอิทธิพลของพวกเขาได้”

นอกจากนี้ โปรแกรมการดำน้ำสำหรับเยาวชนของ PADI ก็ยังคงสนับสนุนนักดำน้ำรุ่นต่อไป ตั้งแต่ประสบการณ์ 

Bubblemaker ไปจนถึงโปรแกรม PADI Seal Team Program และหลักสูตร Junior Open Water Diver และ

หลักสูตร Advanced Junior Open Water Diver เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนรุ่นของผู้นำ Ocean Torchbearers

 ที่อายุน้อยที่สุด

transformational potential of diving four divers enter the water together in the red sea, egypt

หลักสูตร PADI Freediver & PADI Mermaid

นอกเหนือจากหลักสูตรการดำน้ำแบบสคูบาของ PADI แล้ว PADI ยังเสนอโอกาสสำหรับนักดำน้ำและนัก

สำรวจมหาสมุทรให้ได้เป็นนักดำน้ำ Freediver และ/หรือนักดำน้ำ Mermaid ด้วยหลักสูตร PADI Freediver 

และ PADI Mermaid เส้นทางเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถเข้าถึงโลกใต้น้ำได้มากขึ้นด้วยความสามารถใหม่ ที่ขยายเครือข่ายที่กว้างไปทั่วโลกต่อไปโดยการต้อนรับบุคคลต่าง ๆ เข้าสู่ครอบครัว PADI ของเรามากขึ้น

Elle Jimenez, Elaina Thomas, and Great Chin Burger posing on a beach

2. ส่งเสริมการรักษาและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ที่นี่ที่ PADI เราเชื่อในศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงของการดำน้ำเพื่อสุขภาพทางอารมณ์และทางกายภาพ

ของมนุษยชาติ

และ ด้วยการเพิ่มการเข้าถึงการดำน้ำและอาชีพการดำน้ำสำหรับทุกคน เช่นเดียวกับการสร้างโอกาสใน

การสัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับโลกใต้น้ำมากขึ้น ผู้ประกอบการและมืออาชีพของ PADI จึงเป็นแรงผลักดัน

ที่สำคัญในการเพิ่มความเชื่อมโยงถึงกัน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

an adaptive diver sets up his scuba gear next to a swimming pool

PADI Adaptive Techniques & Adaptive Service Facilities

มีคนประมาณหนึ่งพันล้านคนบนโลกใบนี้ที่พิการทางร่างกายและ/หรือทางจิต นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแนวทาง

ของ PADI ในการศึกษานักดำน้ำจึงมีความครอบคลุมอยู่เสมอ เราต้อนรับทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด

เบื้องต้นด้านความปลอดภัยในทางกลับกัน การเรียนดำน้ำช่วยให้ทหารผ่านศึกที่เป็นโรค PTSD และอาการ

บาดเจ็บที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอื่น ๆ ชาวพาราลิมปิก บุคคลที่เป็นอัมพาตเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและคนอื่น ๆ อีก

นับไม่ถ้วนสามารถได้รับการเยียวยารักษาได้

เพื่อส่งเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงของการดำน้ำ เราได้สร้างหลักสูตรสองหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มความตระหนัก

รู้ถึงความสามารถที่แตกต่างกันของนักดำน้ำและการสำรวจเทคนิคการสอนแบบ Adaptive เพื่อนำไปใช้ในการฝึก

และการดำน้ำกับนักดำน้ำที่พิการ หลักสูตรเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสามารถของครูผู้สอนของ PADI ในการกำหนด

แนวทางเมื่อปรับใช้เทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของนักดำน้ำ

ในปี 2023 PADI ยังได้เปิดตัว Adaptive Service Facilities ซึ่งเป็นการรับรองแก่ศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ 

PADI เพื่อรับรองความเป็นเลิศในข้อกำหนดในการสอนแบบ Adaptive โดยศูนย์ PADI Adaptive Service  

 Facility คือการปฏิบัติการที่ลงทุนในบริการการปฏิบัติงานและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมซึ่งตอบสนอง

ความต้องการของนักดำน้ำที่พิการ การเตรียมการเหล่านี้อาจรวมถึงสต๊าฟที่ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉพาะใน

เทคนิคและการสนับสนุนการดำน้ำ Adaptive Diving การให้การฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับการสนับสนุนแบบ Adaptive การมีพื้นร้านค้าและห้องเรียนที่เข้าถึงได้ รวมถึงสระว่ายน้ำและพื้นท้าย

เรือที่เข้าถึงได้สำหรับผู้พิการ และอื่น ๆ อีกมากมาย


transformational potential of diving Martina Alvarez and local women

3. สนับสนุนชุมชนดำน้ำในท้องถิ่น

ชุมชนดำน้ำในท้องถิ่นสามารถมีบทบาทสำคัญในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตลอดจนสุขภาพของ

สภาพแวดล้อมทางน้ำ ผู้คนนับล้านทั่วโลกล้วนพึ่งพาระบบนิเวศทางทะเลที่ดีเพื่อการดำรงชีวิตและความเป็น

อยู่ที่ดี

ด้วยเหตุนี้ ครอบครัว PADI ที่ขยายใหญ่มากขึ้นจึงสามารถเป็นพลังแห่งความดีโดยการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นและการกระทำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เรามุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่น

และชนพื้นเมืองในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางทะเล การดำน้ำและอาชีพการดำน้ำ นอกจากนี้เรายังพยายาม

ที่จะร่วมมือและสร้างโครงการที่รวมชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มพลังเข้มแข็งในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม สังคมและ

เศรษฐกิจ

โครงการ PADI AWARE Community Grant Program มอบทรัพยากรที่สำคัญแก่มืออาชีพของ PADI 

และองค์กร NGO ขนาดเล็กที่ดำเนินโครงการในท้องถิ่นในการจัดการกับขยะทะเล การคุ้มครองพันธุ์สัตว์

ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ปะการังและ/หรือพื้นที่คุ้มครอง

ทางทะเล ท้ายที่สุด โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับแชมป์เปี้ยนในท้องถิ่นในการสร้าง

ความแตกต่างเชิงบวก ปกป้องวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและฟื้นฟูได้และปกป้องรากฐานของสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร

ของเรา

นอกจากนี้ Adopt the Blue ยังรวมร้านดำน้ำและมืออาชีพของ PADI นับพันเข้าด้วยกันเพื่อทำหน้าที่

เป็นผู้ดูแลสถานที่ดำน้ำในท้องถิ่นและดำเนินการอนุรักษ์ใต้น้ำ ข้อมูลที่ถูกแชร์ผ่านโครงการดังกล่าวจะแจ้ง

โปรแกรม AWARE โดยตรง ซึ่งจะขับเคลื่อนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ การดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์

พลเมืองและงานด้านนโยบาย ท้ายที่สุดแล้ว ศูนย์ดำน้ำ รีสอร์ทและมืออาชีพของ PADI ที่เข้าร่วมแต่ละ

แห่งจะลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวาระระดับโลกในการปกป้อง 30% ของมหาสมุทรภายในปี 2030

transformational potential of diving KaorukoInou_PADIAmbassaDiver

PADI AmbassaDivers

The PADI Ambassadiver™ Program นำเสนอความหลากหลายของการดำน้ำและเป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับผู้คนทั่วโลกโดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับกีฬาดำน้ำ เรากำลังดำเนินการเพื่อขยาย

เรื่องราวของนักดำน้ำที่สนับสนุนให้ผู้อื่นรักและห่วงใยโลกมหาสมุทรของเราผ่านทาง AmbassaDivers 

ของเรา บุคคลเหล่านี้ยกระดับการดำน้ำในชุมชนของตน พวกเขาเป็นตัวอย่างความหมายของการเป็นผู้นำ 

Ocean Torchbearer และช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถทำตามความฝันของพวกเขาได้


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ของเราเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในอุตสาหกรรม

ดำน้ำได้ที่นี่ หรือหากคุณยังไม่ได้เป็นนักดำน้ำและต้องการเข้าร่วมชุมชน PADI ที่กำลังเติบโต ลองพิจารณา

ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร PADI Open Water Diver วันนี้ รับบัตร PADI ของคุณและเป็นพลังแห่งความดี

ทั้งเหนือและใต้ผิวน้ำ

Share This