หนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถให้เกียรติสิ่งที่สืบทอดจากคนรุ่นก่อน ๆ และตอบแทนให้กับคนรุ่น

ปัจจุบันและอนาคตคือการทำหน้าที่ในส่วนของเราในการดำเนินงานองค์กร PADI® อย่างมีความรับผิด

ชอบ สนับสนุนอุตสาหกรรมดำน้ำที่ยั่งยืนและปกป้องมหาสมุทรที่ทุกชีวิตต้องพึ่งพา

PADI Pillars of Change สะท้อนถึงคุณค่าของแบรนด์หลักของ PADI และความมุ่งมั่นที่เรายึดถือเพื่อ

การพัฒนาที่ดีขึ้นของผู้คนและโลก การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติอย่างแข็งขันเพื่อจัดการกับความท้าทาย

ในมหาสมุทรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุความสมดุลระหว่างมนุษย

ชาติและธรรมชาติ

Pillar 1 – Ocean Conservation (การอนุรักษ์มหาสมุทร)

เพิ่มพลังแก่ชุมชนของเราในการดำเนินการอนุรักษ์เพื่อสร้างผลกระทบทั่วโลก

ด้วยแรงบันดาลใจจากนักดำน้ำในโลโก้ของ PADI และหลักปฏิบัติดั้งเดิมของเราในการปกป้องโลกใต้ทะเล

เราได้สร้างชุมชน PADI Torchbearer Community เพื่อเป็นหนทางในการระดมนักดำน้ำหลายล้านคน – และใครก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะสำรวจและปกป้องมหาสมุทร – เพื่อร่วมมือกันเพื่อมหาสมุทร ทั้งเหนือ

ผิวน้ำและใต้ผิวน้ำ ภารกิจของเราคือการรวบรวมผู้นำ PADI Torchbearer พันล้านคนเพื่อสำรวจและปก

ป้องมหาสมุทร

ด้วยพันธมิตรหลักของเราในการอนุรักษ์ มูลนิธิ PADI AWARE Foundation เรากำลังดำเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ไข

วิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยจัดการกับภัยคุกคามในมหาสมุทรที่สำคัญ เช่น การทำลายถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ การเปลี่ยน

แปลงของสภาพภูมิอากาศ และขยะในทะเล PADI และ AWARE ร่วมกันก่อตั้ง PADI Blueprint for Ocean Action ร่วมกับการเรียกร้องสากลของสหประชาชาติสำหรับ Decade of Action เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 (Sustainable Development Goals หรือ SDG) โดยเฉพาะการสนับสนุนการดำเนินการตาม SDG14 – Life

Below Water

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์ที่สำคัญเหล่านี้ PADI จะรวมเครือข่ายศูนย์ดำน้ำ รีสอร์ท มืออาชีพด้านการดำน้ำ

และนักดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินการในฐานะผู้นำ PADI Torchbearers ในชุมชนของพวกเขา โดย

เชื่อมโยงการดำเนินการในท้องถิ่นกับผลกระทบระดับโลก

Pillar 2 – Industry Sustainability (ความยั่งยืนของอุตสาหกรรม)

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมดำน้ำทั่วโลก

การดำน้ำเป็นหนึ่งในกิจกรรมสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในโลก เราตระหนักดีว่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย์อย่างเหมาะสมและความเพลิดเพลินจากทรัพยากรชายฝั่งและทางทะเลเป็นพื้นฐานของการหาเลี้ยง

ชีพของผู้คนหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชายฝั่ง การดำน้ำเพื่อสันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงดำน้ำมี

ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตทางเศรษฐกิจในหลายแห่งทั่วโลก ในฐานะบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุด

ในอุตสาหกรรมการดำน้ำ PADI มีโอกาสพิเศษในการส่งเสริมเศรษฐกิจการดำน้ำที่ทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบและ

มีส่วนช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในท้องถิ่น ด้วยการให้ความรู้แก่นักดำน้ำ

และนักเดินทางเพื่อการดำน้ำให้มีส่วนร่วมในวิถีชีวิตที่คำนึงถึงมหาสมุทรและช่วยให้ผู้ประกอบการดำน้ำสามารถ

ดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม เราสามารถยกระดับอุตสาหกรรมดำน้ำให้เป็นตัวอย่างของวิธีการอยู่ร่วมกัน

อย่างกลมกลืนระหว่างผู้คนและโลก

เครือข่าย PADI ประกอบด้วยมืออาชีพด้านการดำน้ำ 128,000 คน และผู้ประกอบการดำน้ำของ PADI

6,600 รายในเกือบทุกมุมโลก ขณะที่เราเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกขององค์กรของเราเองในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงการเข้าถึงเครื่องมืออนุรักษ์เพื่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่

สุดและทรัพยากรทางการศึกษาที่อุตสาหกรรมสามารถใช้เพื่อดำเนินการอย่างยั่งยืนและสมดุลกับมหาสมุทร

มากขึ้น

เราเชื่อว่าห่วงโซ่อุปทานการดำน้ำ (รวมถึงการเดินทางเพื่อการดำน้ำ การท่องเที่ยวทางทะเล นักดำน้ำและ

ผู้ประกอบการดำน้ำ) ล้วนสามารถช่วยสร้างอุตสาหกรรมการดำน้ำที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยการลดขยะ ลดพลาสติก

แบบใช้ครั้งเดียวและลดและชดเชยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างอุตสาหกรรม

การดำน้ำที่ยั่งยืนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการสร้างและสนับสนุนโครงการและโอกาสที่ช่วยให้นักดำน้ำ

และผู้ประกอบการดำน้ำลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Green Fins

ตั้งแต่ปี 2018 PADI ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ The Reef-World Foundation เพื่อทำให้ศักยภาพของชุมชนดำน้ำ

เป็นตัวอย่างว่าอุตสาหกรรมระดับโลกสามารถสนับสนุนผู้คน โลกและผลกำไรได้อย่างไร การลดแรงกดดันที่

การท่องเที่ยวส่งผลต่อแนวปะการังทั้งทางตรงและทางอ้อม ช่วยให้ปะการังมีสุขภาพดีขึ้นและฟื้นคืนสภาพ

จากตัวกระตุ้นอื่น ๆ เช่น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากขึ้น

Pillar 3 – People & Humanity (ผู้คนและมนุษยชาติ)

ส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในอุตสาหกรรมดำน้ำและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

ธรรมชาติของการดำน้ำที่ไม่แบ่งแยกและความหลากหลายในการดำน้ำเป็นสิ่งที่เราเฉลิมฉลองและถือเป็น

เกียรติ มันฝังอยู่ในหลักขององค์กรของเรา เนื่องจาก PADI ก่อตั้งขึ้นบนความเชื่อหลักที่ว่าทุกคนควรสามารถ

เข้าถึงมหาสมุทรได้ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างทั่วทั้งภาคส่วนของเราด้วยความเข้าใจร่วม

กันว่า ‘ใต้น้ำเราทุกคนพูดภาษาเดียวกัน’ การพัฒนาวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างสมดุลระหว่างมนุษยชาติ

และมหาสมุทรอย่างแท้จริงคือการยอมรับทั้งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการ

กระทำของเรา เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกในอุตสาหกรรมการดำน้ำ ในขณะ

เดียวกันก็แสวงหาเส้นทางใหม่ ๆ เพื่อให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการเข้าถึงมหาสมุทรและพลังแห่งการเปลี่ยน

แปลงของการดำน้ำ

AmbassaDivers

โปรแกรม PADI Ambassadiver Program นำเสนอความหลากหลายของการดำน้ำและเป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับผู้คนทั่วโลกโดยการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับกีฬาดำน้ำและขยายเรื่องราวของนักดำน้ำที่เป็นแรงบัน

ดาลใจให้ผู้อื่นรักและดูแลโลกแห่งมหาสมุทรของเรา บุคคลเหล่านี้ยกระดับการดำน้ำในชุมชนของตนและ

ทั่วโลก ส่งเสริมให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นทำตามความปรารถนาหรือทำตามความฝันเพื่อค้นหาการผจญภัยและ

ปกป้องมหาสมุทร พวกเขาเป็นตัวอย่างความหมายของการเป็นผู้นำ PADI Torchbearer ที่มุ่งมั่นที่จะสำรวจ

และปกป้องมหาสมุทร

โครงการทุนสนับสนุนชุมชน (Community Grant Program)

เพื่อที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นได้ดีขึ้น มูลนิธิ PADI AWARE Foundation จะเปิดตัว 

Community Grant Program หรือโครงการทุนสนับสนุนชุมชนในปี 2021 โดยมอบทรัพยากรทางการเงิน

ที่จำเป็นมากให้กับศูนย์ดำน้ำและรีสอร์ทของ PADI สำหรับโครงการและกิจกรรมปกป้องมหาสมุทรในท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์มหาสมุทร เราทุกคนจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายพันวิธีในระดับท้องถิ่น – โครงการทุนสนับ

สนุนจะทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของงานอนุรักษ์ทั้งหมดของ PADI ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

โดยตรงในขณะเดียวกันก็ผลักดันเป้าหมายนโยบายระดับโลกที่เชื่อมโยงกับ United Nations Decade of Action เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นตัวอย่างภารกิจของมูลนิธิ AWARE Foundation ในการขับเคลื่อนการดำเนินการใน

ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์มหาสมุทรทั่วโลก

วัน Women’s Dive Day

ในปี 2014 PADI ได้เปิดตัววัน PADI Women’s Dive Day เป็นครั้งแรก ตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว วัน Women’s

Dive Day กลายเป็นวันดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก สมาชิกของ PADI จัดกิจกรรมนับพันครั้งเพื่อให้ผู้หญิงจำนวนมาก

มีโอกาสได้หายใจใต้น้ำเป็นครั้งแรก ลดช่องว่างทางเพศในการดำน้ำและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คนจำนวนมาก

ขึ้นจากทุกหนแห่งในการเป็นนักสำรวจโลกมหาสมุทร

Adaptive Techniques

แนวทางของ PADI ในการศึกษาของนักดำน้ำนั้นมีความครอบคลุมอยู่เสมอ ซึ่งต้อนรับทุกคนที่ผ่านตาม

ข้อกำหนดเบื้องต้น จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก มีคนประมาณหนึ่งพันล้านคนบนโลกที่ต้องอาศัย

อยู่กับความพิการบางประเภท การเป็นนักดำน้ำของ PADI ที่ได้รับการรับรองแล้วได้ช่วยเหลือทหารผ่าน

ศึกที่เป็นโรค PTSD และอาการบาดเจ็บที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอื่น ๆ ชาวพาราลิมปิก บุคคลที่เป็นอัมพาต

เกี่ยวกับกระดูกสันหลังและคนอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วนให้ได้รับการเยียวยา โดยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาที่เหนือ

ผิวน้ำมากเท่ากับที่เปลี่ยนแปลงที่ใต้ผิวน้ำ เพื่อสนับสนุนสมาชิก PADI ที่ฝึกให้กับนักดำน้ำที่พิการ PADI ได้

สร้างหลักสูตรสองหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความสามารถของนักดำน้ำที่แตกต่างกันและ

สำรวจเทคนิคการสอนแบบ Adaptive เพื่อนำไปใช้ในการฝึกและการดำน้ำกับนักดำน้ำที่พิการทางร่างกาย

และจิตใจ หลักสูตรเหล่านี้จะขยายขีดความสามารถของครูผู้สอนในการให้ความสำคัญกับนักเรียนให้เป็น

ศูนย์กลางและเป็นแนวทางในการปรับเทคนิคให้ตรงกับความต้องการของนักดำน้ำ มืออาชีพของ PADI เรียนรู้ที่จะปรับเนื้อหาหลักสูตรเพื่อรองรับนักเรียนแทบทุกคน

โดยการใช้ประโยชน์จากอำนาจและขนาดของแบรนด์ PADI เพื่อเป็นพลังแห่งความดีที่เชื่อมโยงผู้คน

เข้ากับสาเหตุและการกระทำที่สร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจะก้าวไปสู่ชุมชนมหาสมุทร

ทั่วโลกที่มีความสมดุลและแข็งเกร่งมากขึ้น

PADI ภูมิใจในจุดประสงค์ที่ลึกซึ้งของเราและบทบาทของเราในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เราจะยืนหยัด

ร่วมกันในฐานะผู้นำ Torchbearer เพื่อปลูกฝังความตระหนักรู้และยืนหยัดเพื่อโลกที่ดีกว่า เราทุกคนจะ

ต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างโลกที่มีสมบูรณ์และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

เข้าร่วมชุมชน Torchbearer ตั้งแต่วันนี้ได้ที่ PADI.COM/CONSERVATION

Share This