Global Shark & Ray Census (การสำรวจจำนวนประชากรฉลามและกระเบนทั่วโลก) เป็นโครงการวิทยาศาสตร์

พลเมืองใหม่ที่ PADI AWARE นำมาใช้เพื่อติดตามและปกป้องประชากรฉลามและกระเบนจากความเสี่ยงในการสูญ

พันธุ์ ขณะที่ฉลามและปลากระเบนหนึ่งในสามสายพันธุ์กำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ การสำรวจจำนวน

ประชากรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและรับรองการอนุรักษ์

divers who dive with sharks can contribute to the global shark and ray census

Global Shark & Ray Census (การสำรวจจำนวนประชากรฉลามและกระเบนทั่วโลก) เป็นโครงการใหม่ที่ก้าวล้ำ

ที่จะสร้างและรักษาประชากรฉลามให้สมบูรณ์โดย:

 • แสดงแนวโน้มและความก้าวหน้าของงานวิจัย
 • ช่วยเหลือรัฐบาลด้วยพันธสัญญาในการปกป้องฉลาม
 • ขยายการคุ้มครองที่อยู่อาศัยของสัตว์และสนับสนุนการพัฒนา MPA
 • พัฒนาการท่องเที่ยวชมฉลามและกระเบนอย่างยั่งยืน
 • การระบุลำดับความสำคัญของสายพันธุ์และพื้นที่อนุรักษ์

mobula ray fever baja peninsula

Global Shark & Ray Census คืออะไร

เป็นโปรแกรมที่เชิญชวนให้ทุกคนที่ดำน้ำหรือไม่ได้ดำน้ำ (นักดำน้ำและผู้ที่ไม่ใช่นักดำน้ำ) ให้ข้อมูลโดย

การบันทึกการพบเห็นฉลามและกระเบนสายพันธุ์ใด ๆ ที่พวกเขาพบหรือตรวจดูสถานที่ที่เฉพาะเพื่อติดตาม

แนวโน้มของประชากร หลังจากการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์ที่แม่นยำและถูกใช้เพื่อสนับสนุนการป้องกันฉลามและกระเบนที่มีความเสี่ยง ดังนั้นจึงส่งเสริม

ประชากรที่มีนั้นสมบูรณ์

Global Shark & Ray Census จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุน: 

 • การหยุดการลดลงของประชากรฉลามและกระเบน
 • การพัฒนาพื้นที่คุ้มครองฉลาม                                                            
 • การช่วยฟื้นฟูสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุด                                                     
 • การพัฒนาการวิจัยที่จำเป็น
 • การช่วยพัฒนาแผนอนุรักษ์                            
 • การปกป้องการดำรงชีวิตและการส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 • การยืนยันมีลำดับความสำคัญภูมิภาคต่าง ๆ สำหรับความพยายามในการอนุรักษ์ฉลาม
 • การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมือง

PADI Blueprint for Ocean Action ประกอบด้วยผลกระทบห้าส่วน

โครงการใหม่นี้สนับสนุน PADI Blueprint for Ocean Action อย่างไร

Global Shark & Ray Census สนับสนุน PADI Blueprint for Ocean Action โดยตรงโดยสอดคล้องกับ

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และขยายพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPA) ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับจำนวนประชากรฉลามและกระเบนสามารถสนับสนุนการปกป้องฉลามและกระเบนสายพันธุ์ที่เสี่ยง

ต่อการสูญพันธุ์ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกรวบรวมผ่านการสำรวจจำนวนประชากรสามารถนำไป

สู่การจัดตั้งและการขยายพื้นที่คุ้มครองทางทะเล การปกป้อง 30% ของมหาสมุทรภายในปี 2030 เป็นกลยุทธ์

สำคัญที่ระบุไว้ใน Blueprint ดังกล่าว เนื่องจาก MPA เป็นที่อยู่อาศัยที่จำเป็นสำหรับสัตว์ทะเลและช่วยฟื้นฟู

และปกป้องระบบนิเวศ


เป้าหมายอะไรที่ Global Shark & Ray Census คาดหวังจะบรรลุ

Global Shark & Ray Census มีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลักหลายประการในการปกป้องและ

อนุรักษ์ประชากรฉลามและกระเบน

 • แสดงแนวโน้มของจำนวนประชากรฉลามและกระเบนและพัฒนาการวิจัยที่สำคัญ
 • ช่วยให้รัฐบาลติดตามและปฏิบัติตามพันธสัญญาในการปกป้องฉลาม
 • ขยายมาตรการป้องกันที่อยู่อาศัยของฉลามและกระเบนที่สำคัญและสนับสนุนการพัฒนา
 • พื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPA)
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวชมฉลามและกระเบนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ช่วยปกป้อง
 • การหาเลี้ยงชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 • ระบุสายพันธุ์และพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับความพยายามในการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องของเรา

โดยรวมแล้ว Shark & Ray Census จะให้ข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลเชิงลึกที่จะขับเคลื่อนความพยายามใน

การอนุรักษ์ การตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีข้อมูลครบถ้วน และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในการปกป้อง

และอนุรักษ์ประชากรฉลามและกระเบน ดังนั้น ด้วยการเฝ้าติดตามและทำความเข้าใจสายพันธุ์เหล่านี้ให้ดี

ยิ่งขึ้น เราจึงสามารถดำเนินการตามเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกมันจะอยู่รอดและมหาสมุทรของเราจะ

อุดมสมบูรณ์


A freediver floats with a shark in open water in Baja. The water is deep blue. Freedivers can contribute data to the global shark and ray census
ภาพโดยเอลิซาเบธ ไซด์ (Elizabeth Sides)

ใครสามารถมีส่วนร่วมใน Global Shark & Ray Census ได้บ้าง

ทุกคนที่ดำน้ำและไม่ได้ดำน้ำสามารถให้ข้อมูลสำหรับ Global Shark & Ray Census ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

นักดำน้ำและผู้นำ Ocean Torchbear มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการดำเนินการเพื่อระบุ สนับสนุน และ

ปกป้องฉลามทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยในมหาสมุทรที่ทำเป็นประจำหรือเพลิดเพลินกับวันหยุด

ไม่ได้ดำน้ำหรือดำน้ำเป็นครั้งคราว คุณก็พร้อมที่จะดำเนินการในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบไปทั่วโลก


โปรแกรมนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่

โปรแกรมจะถูกสร้าง ทดสอบและเปิดตัวในห้าระยะตลอดปี 2023 และปี 2024


PADI AWARE

เป็นเวลา 30 ปีแล้ว PADI AWARE ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฉลาม ในช่วงเวลานั้น พวกเขาได้บุกเบิก

ความพยายามในการปกป้องสายพันธุ์ฉลามที่เสี่ยงต่อการสุญพันธุ์ ในการรักษามาตรการต่าง ๆ เช่น 

ข้อจำกัดในการจับปลาและข้อจำกัดทางการค้า

two sharks aware certification card

นอกเหนือจาก Global Shark & Ray Census แล้ว PADI AWARE ยังส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการท่อง

เที่ยวเพื่อชมฉลามที่ยั่งยืน สร้างความมั่นใจในการมีปฏิกิริยาสัมพันธ์อย่างมีจริยธรรมและลดผลกระทบ

ด้านลบให้เหลือน้อยที่สุด

PADI AWARE จะพยายามทำการอนุรักษ์ต่อไปโดยการปกป้องสายพันธุ์ต่าง ๆ การรักษาแหล่งที่อยู่อาศัยของ

สัตว์ตามธรรมชาติ และพัฒนาการวิจัย ในอนาคต หลักสูตร Shark Conservation Specialty ได้รับการอัป

เดตใหม่จะกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากชุมชนดำน้ำ ความร่วมมือและนวัตกรรม การทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันและสนับสนุนนโยบายการปกป้องฉลามและระบบนิเวศของ

พวกมันจะเป็นกุญแจสำคัญอย่างปฏิเสธไม่ได้


บริจาควันนี้ปกป้องฉลามในวันหน้า

PADI AWARE Global Shark & Ray Census กำลังขายแก้วน้ำสแตนเลสลายฉลามเพื่อแลกกับการบริจาค 

40 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนความพยายามในการอนุรักษ์ฉลาม ด้วยการซื้อแก้วน้ำนี้ คุณจะสนับสนุน

โปรแกรมการอนุรักษ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ พร้อมทั้งยังได้รับผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้วน้ำนี้มีดีไซน์ฉลามหัวค้อนและจะทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของ

การอนุรักษ์ฉลาม รายได้ทั้งหมดจากการขายแก้วนี้จะนำไปสนับสนุน PADI AWARE Global Shark & Ray 

Census และภารกิจในการหยุดยั้งการสูญพันธุ์ของฉลามและกระเบน


ผู้ร่วมมือและผู้บริจาครายใหญ่

เรามีเป้าหมายการระดมทุนอยู่ที่ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูล และขณะนี้

มีโอกาสสำหรับการเป็นผู้สนับสนุนโครงการอย่างเป็นทางการ คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม


Share This